سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خبات امیری حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – استادیار بخش معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین زارع رشکوئیه – کارشناس ارشد مکانیک سنگ،بخش مکانیک سنگ معدن سنگ آهن گل گهر

چکیده:

اغلب معیارها و مدلهای رفتاری ارایه شده درارتباط با رفتاربرشی درزه براساس دو مکانیزم برش و لغزش درسطح درزه بیان شده اند دردرزه های تشکیل شده ازسنگ نرم مانند درزه های موجود درتوده های زغالسنگن تغییر شکلهای الاستیک مواد تشکیل دهنده درزه قبل ازشروع فرایند برش موجب تغییر شرایط اولیه حاکم بربرش درزه می گردد دراین تحقیق جهت بررسی این تغییرات مدلهای پلاستری ازسطوح شاخص درزه های طبیعی تهیه شد سپس براین نمونه ها درسه سطح بارعمودی مختلف آزمایش برش مستقیم انجام گرفت نتایج این آزمایشها نشان داد که دربارهای نرمال کم با کاهش مقاومت فشاری دیواره درزه مقاومت برشی افزایش می یابد و دربارهای نرمال بالا با افزایش مقاومت فشاری دیواره درزه مقاومت برشی درزه نیز بیشتر شده است تغییر مقاومت برشی درزه با توجه به مقاومت فشاری دیواره درزه به تغییر مکانیزم حاکم بررفتار برشی درزه بستگی دارد