سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ دباغ – دکتری عمران
هامون فتحی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

بتن خودتراکم با کوتاه کردن زمان ساخت و کاهش هزینه ها، مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. در این تحقیق با توجه به نیاز شناخت رفتاری خصوصیات و رفتارمکانیکی بتن خود تراکم تحت بارهای وارده و پاسخ های رفتاری به این بارگذاری ها و همچنین خصوصیات رفتاری در طی سیکل های بارگذاری و باربرداری در بتن بهبررسی مسائل و تغییرات، شیب و سطح زیر نمودار تنش کرنش بتن خودتراکم در بارگذاری استاتیکی دوره ای وخصوصیات مستهلک کننده آن و همچنین شکل پذیری در نمودار تنش کرنش در بارگذاری و باربرداری به صورت استاتیکی دوره ای پرداخته و روشهای مدل سازی مختلف به کار رفته را بررسی می نماییم