سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نازلی اسعدی – کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تبریز
یوسف حسین زاده – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

عملکرد اتصالات در یک سازه فولادی از اهمیت ویژهای برخوردار است و عدم دقت در طراحی و اجرای اتصالات در سازه-های فولادی نه تنها موجب خرابی در خود اتصال میشود بلکه اثرات ویرانکنندهای نیز بر اعضای سازه و در نتیجه کل سازهخواهد داشت. بنابراین درک صحیح از رفتار اتصال برای طراحی ایمن و اقتصادی آن ضروری است. در این مقاله رفتار استاتیکی و لرزهای وصله پیشنهادی آییننامه ایران بررسی و با رفتار وصلههای متعارف مقایسه میشود. با استفاده از نرمافزاراجزاء محدود رفتار استاتیکی و چرخهای سه نوع وصله اتکایی، پوششی با ورق پرکننده و پوششی با تبدیل مقطع موردبررسی قرار گرفته و مکانیزم خرابی، پایداری و نحوه گسیختگی اتصالات بررسی میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد وصله ستون پیشنهادی مبحث دهم، بیشترین تمرکز تنش را در قسمت ورقهای تبدیل داشته و مقاومت کمتری نسبت به ستون وصله شده با ورق پرکننده و ورق پوششی دارد. مکانیزم خرابی غالب در ستونهای مورد بررسی، کمانش موضعی در قسمت ورقهای تبدیل و یا سایر قسمتهای ستون میباشد