سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم سرگزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه
شایسته صالحی – دانشیار، عضو هئیت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی و
سید علی ناجی – مربی، عضو هئیت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

از جمله موضوعاتی که سالمندان باید به آن توجه کنند، رعایت مسائل بهداشتی و رفتارهای بهداشت فردی است. رفتارهای بهداشت فردی رفتارهای ساده بدون هزینه قابل توجه و در عین حال مؤثر در حفظ سلامت، آراستگی و کیفیت زندگی افراد سالمند هستند. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین رفتارهای بهداشت فردی سالمندان بستری در بیمارستانهای شهر زاهدان انجام گردیده است. مواد وروش: پژوهش حاضر مطالعه توصیفی و دارای جنبه های تحلیلی بوده است. جمعیت مورد مطالعه شامل ۳۰۰ سالمند بستری در بیمارستان های شهر زاهدان بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخا ب شدند. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخت پس از تعیین روایی(صوری و محتوی) و پایایی(آزمون مجدد) استفاده گردید. اطلاعات از طریق مصاحبه جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی(فراوانی و درصد) و آمار استنباطی(آزمون کای دو) استفاده شد. نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد کمتر از نیمی از سالمندان مورد مطالعه روزانه یک نوبت مسواک می زده اند. سالمندان مورد مطالعه از نظر دفعات استحمام، تعویض لباس و شستن دستها در حد مطلوبی قرار داشته اند. بین دفعات مسواک زدن، استحمام و تعویض لباس با سطح تحصیلات، تاهل، شهری و روستایی بودن رابطه آماری معنا دار وجود داشت و با جنسیت و علت بستری رابطه آماری معنادار یافت نشد. نتیجه گیری: با توجه به نقش رفتارهای بهداشت فردی در سلامت، پیشگیری از بیماریها و کیفیت زندگی سالمندان، شناسایی عوامل موثر بر رفتارهای بهداشت فردی و آموزش، افزایش سطح آگاهی و ایجاد انگیزه جهت ارتقاء رفتارهای بهداشت فردی در سالمندان امری حیاتی است. متولیان امر سلامت جامعه و سالمندان نیاز است به این مقوله توجه بیشتری نمایند.