سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ثمانه جهانیان –
مسعود رنجبر –

چکیده:

دراین مطالعه عدد کروموزومی و رفتارمیوزی ۴جمعیت ایرانی از گونه A. Reuterianus متعلق به بخش میکرفیزا شامل A. reuterianus , A. reuterianus , A. reuterianus , A. 22990و۲۴۷۲۲و۲۲۹۲۷و۲۲۸۳۱reuterianus ارایه شده است همه جمعیت های مطالعه شده دیپلوئید بوده و دارای عدد کروموزومی ۱۶= n x =2 می باشند و عدد پایه کروموزومی آن ها مطابق قرارداد x= ,ICPN 8 می باشد گرچه این جمعیت ها جفت شدن بی والانتی و جداسازی کروموزومی منظمی را طی میوز نشان دادند لیکن بعضی ناهنجاریهای میوزی شامل درجه متفاوتی ازجداافتادگی کروموزومی سیتومیکسی ناهمزمانی هسته ها چسبندگی کروموزومی و عقبافتادگی مشاهده شد شکلهای ۱و۲و۳و۴