سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن دیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمدصادق روحانی منش – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
جعفر عسگری مارنانی –

چکیده:

دراین مقاله با استفاده ازتحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی رفتارلرزه ای طولهای مختلف تیرپیونددرسیستم مهاربند برون محور بررسی شده است رفتارغیرخطی سیستم مهاربند برون محور تحت تاثیر سه شتابنگاشت زلزله کهک زرند کجور فیروزآباد بلده مورد بررسی قرارگرفته شده است نتایج بدست آمده را براساس تغییر مکان نسبی جانبی طبقات بیان شده است نمودار تغییر مکان نسبی جانبی طبقات را برای هررکورد زلزله و براساس طولهای مختلف تیرپیوند درسیستم مهاربند برون محور ترسیم شده است.