سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدامین تخمه چی – کارشناسارشد مهندسی سازه،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،گروه

چکیده:

چلیکهای فضاکار از نمونههای رایج کاربرد سازههای فضاکار میباشند و با توجه به ویژگیهایی چون صلبیت،سبکی وزن و سهولت اجرا به وفورمورد استفاده قرارمیگیرند.لذا بررسی رفتارلرزهای چلیکهای دولایه با نسبت های متفاوت عمق به دهانه وخیزبه دهانه حائزاهمیت میباشد.در این تحقیق رفتارکمانشی چلیکهای دولایه با اعضای لولهای و باضریب لاغری ۱۰۰ با اتصالات مفصلی تحت اثربارهای ثقلی و زلزله بررسی شدهاست.در بررسی رفتارسازه اثرات غیرخطیمصالح و غیرخطیهندسی درنظرگرفتهشدهاست.درچلیکها بعداز تاشهپردازی در نرم افزار FORMIAN با نرم افزارهای ۲۰۰۰SAP تحلیل استاتیکیو ANSYS تحلیل غیرخطیدینامیکی انجام شدهاست و رفتار اینسازهها درمقابل مولفهیافقی زلزله TABAS(iran که نسبت به سایر مولفهها از اهمیت بیشتری برخوردار است بررسی شدهاست.