سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر پروال – کارشناس ارشد سازه
محمدعلی لطف اللهی یقین – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

بهینه سازی لرزه ای درسازه های بتنآرمه موضوع قابل توجهی دررابطه با مباحث مربوط به مهندسی زلزله و مقابله با بارهای جانبی میب اشد درواقع زمین لرزه های اخیر نشان میدهد که چنین ساختمان هایی با اثرات زمین لرزه ها اسیب پذیر هستند صدمات رایج درساختمان های بتن آرمه درطول زمین لرزه های گوناگون گذشته از بوجود آمدن مکانیسم هایی مانند طبقه نرم تا فروریختگی ستونها متغیر است که اغلب دراثر عدم کارکرد مناسب خاموت درجلوگیری از ترکهای برشی داخل دیواربررشی تا گسیختگی اتصال تیروستون اتفاق می افتد دراینمقاله مساله بهینه سازی لرزه ای سازههای بتن آرمه موجود بوسیله دیوارهای برشی آلومینیومی بررسی میگردد نخست براساس ارزیابی مقدماتی عددی تجربی کارایی سازه های بتن آرمه مقاوم نشده و روابط تحلیلی یک ترکیب دیوارهای آلومینیومی مناسب تعریف میشود و سپس مدل اجزا محدود بکاربرده خواهد شد تا میزان اطمینان روش طراحی پیشنهاد شده مورد بررسی قرارگیرد.