سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا افقری – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علیرضا مستوفی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ستار شهباز – کارشناسی ارشد
محمدعلی وزیری – کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی رفتارجریان داخل توربین و اثرتغییرات نسبت فشارتوربین برراندمان آن می باشد بدین منظور پس از مدلسازی و شبکه بندی ایمپلر ان را با استفاده از مدل جریان اشفته kω_sstt تحلیل نموده و رفتارجریان درطول پره درسرعت نامی بررسی می شود. برای بررسی رفتارجریان داخل توربین از امکانات Turbo Postprocessingاستفاده شده است و توسط این روش وتعریف صفحاتی درراستای هاب و شرود درراستای صفحه نصف النهاری و عمودبرمسیر جریان پارامترهای جریان مانند فشاردما سرعت و عددماخ درطول کانال و برروی این صفحات بررسی می شود و درنهایت تاثیر تغییر نسبت فشاربرروی راندمان آن درسرعت نامی با استفاده از این روش به دست می آید برای اطمینان از صحت روش عددی استفاده شده نتایج به دو روش اعتبارسنجی استفاده شدهاست در روش اول نتایجتحلیل عددی با داده های ازمایشگاهی موجود ازاین توربین مقایسه شده است و در روش دوم از توربینی دیگر با داده های آزمایشگاهی معلوم استفاده شده است بدین منظور پس از مدلاسزی و شبکه بندی ایمپلر آن را درسرعتهای دورانی مختلف در۳۰ تا ۱۱۰ درصد از سرعت طراحی و با استفاده از مدل جریان آشفته kω_sst تحلیل نموده و تغییرات نسبت فشاربرحسب دبی عبوری و گشتاور درنسبت های مختلف از سرعت دورانی نامی توربین بررسی می شود.