سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی خوش سیما – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
محمدرضا دهقانی – هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله تعادل مایع – مایع سیستم حاوی نفت خام آب نمک و سورفکتانت مورد بررسی قرارگرفته است درمدلسازی لحاظ شودنحوه مدلسازی برش نفت خام نیز برای این سیستم از دیگرمواردی استکه دراین مقاله به آن پرداخته شده است برای تحلیل رفتار فازی این سیستم درفاز آبی از مدل Extended UNIQUAC برای محاسبه ضریب اکتیویته درمحلولهای الکترولیت استفاده شده است نتایج این مدلسازی با داده های تجربی موجود برای ترکیب درصد فازهای درحال تعادل مقایسه شده اند نتایج بدست آمده نشان میدهد مد لبه کاررفته به خوبی میتواند رفتارترمودینامیکی اینگونه سیستم ها را پیش بینی نماید.