سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدهادی آقاجانی دلاور – کارشناس ارشد علوم دامی
فاطمه حسنی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش وترویج کشاورزی
مهیار باقری نیا – کارشناسی ارشد علوم دامی
عباس احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی

چکیده:

به منظور بررسی رفتار توده زنبور عسل مازندرانی درمقابل کنه واروآ تحقیقی با تعداد ۵۰ کلنی زنبورعسل که دارای ملکه های جوان و تعداد۵ قاب بودند انجام پذیرفت از ۵ شهرستان بصورت کاملا تصادفی تعداد۱۰ کلنی به مکان اجرای طرح انتقال یافت داده ها درغالب طرح کاملا تصادفی و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند برای مقایسه میانگین ه ا از آزمون دانکن استفاده شد بررسی نتایج میزان حذف شفیره های کشته شده توسط انجماد درکلنی های پنج شهرستان برای هر ۲۴ ساعت بطور جداگانه محاسبه شد میانگین درصد حذف شفیره های مرده در۴۸ساعت برای کل استان ۷۷/۱۴ درصد محاسبه شد که نشان دهنده وضعیت نسبتا مناسب کلنی های استان می باشد میانگین تعدادکنه های افتاده درکف کندوهای شهرستان های مختلف دردو زمان ۴۸ساعته شمارش و مورد تجزیه واریانس قرارگرفت که برای کل استان ۵۳/۴۵ عدد کنه به ازای هرکلنی بود بررسی نشان داد همبستگی معنی داری بین دو صفت وجود ندارد.