سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهناز نایب زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی یزد
سحرالسادات صنیعی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

یکی ا زعوامل موثر درموفقیت سازمان ها دردنیای رقابت جهانیا مروز کسب رضایتمندی مشتری از طریق بهبود درکیفیت خدمات ارایه شده به آنها و تقویت رضایت کارمندان می باشد هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رضایت کارکنان با عملکرد بانک می باشد بدین منظور کارمندان شعباتی از یکی از بانکهای خصوصی شهرستان یزد جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند داده ها دراین مطالعه ازطریق پرسشنامه استاندارد مورد استفاده درتحقیقات بین المللی جمع آوری شده و از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده ازنرم افزار لیزرل جهت آزمون فرضیه ها اقدام گردیده است نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مستقیم رضایت کارکنان برعملکرد بانک است.