سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا سلامت – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
ابوالفضل فراهانی – استادتمام دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی رضایتمندی مشتریان باشگاههای بدنسازی خصوصی و دولتی شهر گرگان انجام شد. ادامه حیات هر یک از سازمانهای ورزشی در دنیای پررقابت امروز در گرو رضایت بالای مشتریان آنهاست .رضایت مشتری عامل تعیین چگونگی موفقیت سازمانهایی که در ارتباط با مشتریمی باشند خواهد بود ا ز این رواندازه گیری آن خیلی مهم است. تحقیق حاضر علی مقایسهای است . برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ ۹۱/۵۶تعیین گردیده است. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان باشگاههای بدنسازی خصوصی و دولتی شهر گرگان بودند که دست کم شش ماه سابقه فعالیت ورزشی داشتند. نمونه آماری ۷۵۵ نفر از مشتریان بودند ) ۱۳۰ مرد و ۱۱۰ زن( که بطور تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی شامل فراوانی ، درصد، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون t و ANOVA و ضریب همبستگی کندال و کای اسکور و منویتنییو برای آزمون فرضیهها و در سطح معناداری ۰/۰۵۵ استفاده شد تفاوت معنیداری در رضایت مشتریان از عوامل سلامت و اجتماعی و برنامههای تمرینی در باشگاههای بدنسازی خصوصی و دولتی مشاهده نشد