سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام رضائی – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
مرضیه ابراهیمی – کارشناس روانشناسی عمومی
راحله رضائی – کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

در این مطالعه توصیفی، با این دیدگاه که رضایتمندی شغلی یکی از عوامل پویایی حیات سازمانی بشمار می رود سعی شده است رضایت شغلی کارکنان ستاد طرح تفکیک از مبداء سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد بررسی و تاثیر آن در عملکرد آنان تحلیل گردید. این تحقیق بصورت پیمایشی انجام پذیرفته و کل پرسنل شاغل در این واحد ( ۵۰=n ) به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری به صورت سرشماری و مقطعی، و ابزار اندازه گیری پرسش نامه می باشد، که بوسیله نرم افزار spss ویرایش ۱۱/۵ با استفاده از آمار استنباطی و توصیفی تحلیل شده اند. یافته ها در این مطالعه – براساس طیف لیکرت بامقیاس رتبه ای، رضایتمندی ۶ نفر( ۱۲ %) پائین، ۲۱ نفر( ۴۲ %) نسبتا پائین، ۱۷ نفر( ۳۴ %) نسبتا بالا و ۶ نفر( ۱۲ %) بالا می باشد. در صورتی که ارزیابی عملکرد جمعیت مورد مطالعه نشان می دهد : ۹ نفر (۱۸%) خیلی ضعیف، ۱۸ نفر( ۳۶ %) ضعیف، ۱۲ نفر( ۲۴ %) متوسط، ۹ نفر( ۱۸ %) خوب و ۲ نفر( ۴%) خیلی خوب عمل می نمایند. در واقع بین رضایتمندی شغلی و عملکرد جمعیت مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود ندارد، بجز در مورد شاخص ترفیعات که به احتمال %۹۹ در سطح ۱% با عملکرد جمعیت مورد مطالعه همبستگی مثبت و معنی داری نشان می دهد. رضایتمندی در سمت های شغلی مختلف با یکدیگر ارتباط معنی داری ندارد اما ارزیابی عملکرد این سمت ها نشان می دهد که رانندگان عملکرد مطلوبتری از سایر گروه ها دارند. نتیجه گیری- یافته های این تحقیق می تواند بعنوان مقدمه ای در راستای بهبود مستمر فرایندهای سازمانی و افزایش بهره وری مورد استفاده واقع گردد.