سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی حاجیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی،دانشگاه تهران
بهرام هاجری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه تهران

چکیده:

کشاورزی فعالیتی سرشار از مخاطرات است. در این فعالیت انواع مخاطرات طبیعی ، اجتماعی، اقتصادی وجود دارد. فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی از آن دسته فعالیت های هستند که بنا به ویژگی های خاص خود در شرایط طبیعی و غیرقابل پیشبینی و پیشگیری جوی انجام می شوند و بنابراین با وجود مدیریت تولید، کماکان خطر آسیب پذیری به تولید محصولات در ضریب بالایی از ناامنی قراردارد. بنابراین ضرورت بهره مندی از خدمات بیمه به عنوان یک اصل در بخش کشاورزی کشور درزمینه تولید محصولات کشاورزی مورد توجه می باشد. بنابراین بیمه محصولات کشاورزی را می توان یکی از مهمترین سازوکارهای مقابله با خطرات اجتناب ناپذیر بخش کشاورزی و مناسب ترین راهکار برای کاهش خسارت مالی به حساب آورد. برقراری بیمه کشاورزی در جامعه روستایی را باید پدیده ای نو تلقی کرد. از راههای نشر وگسترش بیمه محصولات کشاورزیهماهنگ و نزدیک کردن برنامه های مدون موجود با خواسته ها ، نیازها، و انتظارات کشاورزان است. این تحقیق با هدف شناختعوامل موثر بر رضایتمندی روستاییان از بیمه محصولات کشاورزی، با روش پژوهش توصفی پیمایشی و انجام پذیرفته است. جامعه آماری این پژوهش کشاورزان استان هرمزگان هستندکه از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین کشاورزانبیمه گزار فعلی و قبلی این استان انتخاب گردیدند. نتایج تحلیل نشان می دهد در موردکشاورزان بیمه گزار قبلی متغیرهای تعهد کشاورزان به بانک و کیفیت خدمات دریافتی، در مورد بیمه گزاران فعلی متغیرهای وجهه بانک کشاورزی در نزد کشاورزان و کیفیت خدمات دریافتی و میزان دریافتی و در مورد کل کشاورزان بیمه گزار متغیرهای وجهه بانک کشاورزی ،کیفیت خدمات دریافتی و میزان غرامت دریافتی کشاورزان از بیمه عوامل علی موثر بر رضایتمندی کشاورزان به شمار می آید. در پایان این تحقیق پیشنهادهایی برای افزایش رضایتمندی کشاورزان بیمه گزار نیز ارائه شده است