سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس ریاحی – انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهری صفاری – بخش زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین پسندی پور – انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

حضور ترکیبات آلاینده نفتی در خاک می تواند موجب سمیت انسان و سایر موجودات زنده و منابع آبی شود. طی تمامی بررسی های انجام شده در این زمینه اعمال گیاه پالایی موجب افزایش فعالیت و تنفس ریز جانداران در خاک می شود که نهایت امر منجر به حذف آلودگی ها و تداوم رشد برخی گیاهان در مناطق آلوده به آلاینده های نفتی می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هیدروکربن های نفتی روی فاکتورهای رشد در گیاه سورگوم و همچنین ارزیابی میزان پتانسیل گیاه پالایی این گیاه در بهبود خاکهای آلوده به ضایعات نفتی است. نتایج حاکی از کاهش TPHS در طول نمونه برداری ها بود که بیشترین میزان حذف مربوط به نیمه نخست آزمایش بود. همچنین در بررسی تاثیر اعمال مکمل در میزان توان گیاه پالایی مشخص شد مکمل Peat روی رشد گیاه تاثیر مثبت دارد. در پایان آزمایش نتایج حاکی از این امر بود که گیاه سورگوم می تواند رفتار موثر و امیدوارکننده ای را در حذف آلاینده های نفتی داشته باشد.