سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهزاد جماعتی ثمرین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر
رقیه ذبیحی محمودآباد ۱ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر

چکیده:

به منظور بررسی رشد و نمو و عملکرد ارقام عدس تحت شرایط کشت آبی و دیم آزمایش فاکتوریلی بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد، اردبیل، اجرا شد. فاکتورها شامل شرایط رقم محلی و ،ILL1251 ،ILL1324 ،ILL کاشت با دو سطح (آبیاری و بدون آبیاری) و ارقام عدس با پنج سطح ( ۱۱۸۰ بود. نتایج نشان داد، طول دوره رشد رویشی و زایشی، تعداد کل نیام و دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه و (ILL1237 شاخص برداشت، در شرایط کشت آبی نسبت به دیم، دارای مقادیر بیشتری بودند، همچنین در بین ارقام مورد مطالعه مشاهده شد که رقم ۱۱۸۰ و ۱۳۲۴ برای تمام صفات مورد مطالعه به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار این صفات را به خود اختصاص دادند. رقم ۳۵/ ۴۴۸ کیلوگرم در هکتار ( ۵۱ / ۲۳ درصد) و رقم ۱۳۲۴ حدود ۵۳ / ۳۰۸ کیلوگرم در هکتار ( ۳۱ / ۱۱۸۰ در کشت دیم، حدود ۲۲ درصد) نسبت به کشت آبی، کاهش عملکرد داشتند. بنابراین رقم ۱۱۸۰ با توجه به این که هم در شرایط تنش و هم در شرایط آبی دارای بیشترین عملکرد بوده و کمترین مقدار کاهش عملکرد را در شرایط تنش نسبت به نرمال را داشت و دارای مقاومت زیادی نسبت به تنش خشکی می باشد، بهترین رقم (در بین ارقام مورد مطالعه) جهت کشت در هر دو شرایط آبی و دیم می باشد و همچنین رقم ۱۳۲۴ نیز، حساس ترین رقم می باشد.