سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
غلامرضا پزشکی راد – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه ابراهیمی – مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر بستر کشت ترکیب محلول غذایی و واریته برکمیت و کیفیت میوه توت فرنگی درسیستم کشت هیدروپونیک تحقیقی طی سالهای ۹۰-۸۹ درگلخانه دانشگاه آزاد جیرفت اجرا گردید. آزمایش بصورت اسپلیت پلات – فاکتوریل درقالب طرح پایه کاملا تصادفی پیاده شد و تاثیر سه نوع بستر کشت سه غلظت مختلف پتاسیم محلول غذایی و سه رقم متفاوت توت فرنگی درسه تکرار برروی صفات کمی و کیفی میوه و بوته توت فرنگی بررسی شد نتایج بدست آمده نشان دادکه افزایش غلظت پتاسیم تا ۳۰۰ppm باعث افزایش میزان ویتامین ث ،pH ، TSS تعداد میوه قطر میوه میانگین وزن میوه و عملکرد کل گردید همچنین افزایش پتاسیم تا ۳۰۰ppm روی خصوصیات ریشه تاثیر گذار بود بطوریکه بیشترین میانگین وزن تر ریشه وزن خشک ریشه و طول ریشه را بخود اختصاص داد افزایش غلظت پتاسیم تا ۴۰۰ppm باعث افزایش کلروفیل برگ وزنخشک ساقه و برگ و نسبت shoot/root گردید. مطابق با کل نتایج بدست آمده از بسترهای کشت بستر کشت کوکوپیت +پرلایت برروی خصوصیات رویشی گیاه توت فرنگی بیشترین تاثیر را داشت. درصفات رویشی و خصوصیات شیمیایی میوه هم بیشترین تعداد میوه و عملکرد کل در بستر کشت کوکوپیت + پرلایت بدست آمد.