سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد بهنود – دانشجوی دکترا مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهرام ناصرنژاد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منوچهر نیک آذر – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مطالعه اثر وجود نمک در محیط رشد قارچ فانروکایت کرایسسپوریوم مورد بررسی قرار گرفته و ووانهایی رشد و وولید آنزیم ووسط این قارچ وحقیق گشته است. محیط حاوی نمک به مقدار ۰g/l ، ۱۰g/l ، ۲۰g/l ،۳۰g/l و ۴۰g/l برای رشد قارچ انتخاب گردید. علت این انتخاب متوسط شوری موجهود در آب ههای دریها در جهان می باشد. نتایج نشان دهنده عدم بازدارندگی وجود نمک در میزان رشد قارچ بود. ولی تولید آنزیم ههای MnP و همچنین LiP در مقادیر شوری بالای ۲۰g/l تحت تاثیر قرار گرفت.