سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی علی نژادجهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد
عبدالرحمان محمدخانی – استادیار علوم باغبانی و مدیر گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد
محمدحسن صالحی – عضو هیئت علمی گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
سیدحسن طباطبایی – عضو هیئت علمی گروه علوم آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

استفاده از پساب فاضلاب شهری در کشاورزی با وجود کمبود آب بسیار ضروری به نظر میرسد لیکن خطر وجودفلزات سنگین و تجمع این عناصر سمی در گیاهان استفاده از پساب فاضلاب را محدود کرده است. به منظور بررسی تاثیر پساب فاضلاب شهری شهرکرد بر رشد و تجمع فلز سنگین سرب در گیاه دارویی آویشن باغی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار ۰،۲۵،۷۵،۱۰۰ودرصدپساب در ۳ تکرار به اجرار درآمد . نتایج شاخص های رشد نشان داد که هر سه شاخص ارتفاع، قطر و تعداد ساقه فرعی بر روی ساقه اصلی در سطح ۱ درصد آماری معنی دار شده و بیشترین میزان هر یک از شاخصها مربوط به تیمار ۱۰۰درصد پساب و کمترین مربوط به تیمار صفر درصد میباشد. نتایج حاصل از تجزیه گیاه نشان داد که در تمامی تیمارها و تکرارها میزان سرب در بخش هوایی صفربود. نتایج تجزیه واریانس غلظت سرب در ریشه در سطح ۵ درصد آماری معنی دار شد و بیشترین میزان سرب تجمعی مربوط به تیمار ۱۰۰ درصد پساب و کمترین مربوط به تیمار صفر درصد پساب بود، این در حالی بود که بین تیمارهای دیگر اختلاف معنی داری وجود نداشت.