سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین غلامی تیله بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
مهدی بابائیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه زابل
سیدمحسن موسوی نیک – استادیار دانشگاه زابل
احمد احمدیان – استادیاردانشکده تربت حیدریه

چکیده:

رشد هتروتروفیک گیاهچه در مراحل اولیه نمو حاصل دو جز است: ۱) مقدار ذخایر بذر انتقال یافته یا پویا شده و ۲) کارایی تبدیل ذخایربذر انتقال یافته به بافت گیاهچه. این تحقیق به منظور بررسی رشد هتروتروفیک گیاهچههای حاصل از بذور فرسوده شده برنج (رقم قائم) وتغییرات غلظت پرولین وقندهای محلول در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. برایایجاد ۵ کلاس مختلف فرسودگی، بذور برای مدت صفر، ۴۸ ، ۷۲ ، ۹۶ و ۱۴۴ ساعت در دمای ۴۳ درجه سانتیگرادورطوبتنسبی ۱۰۰ درصد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که وزن خشک گیاهچه، با افزایش دوره تسریع پیری به طور خطی کاهش یافت . میزان کاهش وزن خشک گیاهچهها به ازای هر ساعت قرار گیری در دمای ۴۳ درجه سانتیگراد ۰٫۰۵۱ میلیگرم بود. همچنین در اثر فرسودگی بذر مقدار استفاده از ذخایر بذر و کارایی تبدیل ذخایر بذر به طور خطی و با شیب ۰٫۰۲۳ و ۰٫۰۰۱۶ میلیگرم به ازای هر ساعت افزایش در دوره فرسودگی بذر کاهش معنیداری یافت. میزان غلظت پرولین و قندهای محلول با افزایش زوال بذر افزایش نشان داد که میزان این افزایش به ازای هر ساعت افزایش زوال به ترتیب ۰٫۰۰۲ و ۰٫۰۰۳ بود