سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیلوفر علیقلی زاده – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
شقایق اصلانپور – گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه شهید بهشتی
سهراب مرادی – گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور واحد تهران

چکیده:

آنزیم اندگلوکاناز یکی از کمپلکسهای آنزیمی سلولاز می باشد این آنزیم با هیدرولیز سلولز به کربوهیدات هایمحلول نقش مهمی در فرایند تجزیه ی سلولز دارد عقیده بر این است که سه آنزیم تشکیل دهنده ی سلولاز اندوگلوکاناز، اگزوگلوکاناز و بتاگلوکوزیداز بصورت متعاون عمل می کنند اندوگلوکانازها آغازگر حمله به سلولز هستند آنها پیوندهای بتاگلوکوزیدیمیان گلوکز ها را به صورت تصادفی می شکنند و به این ترتیب زنجیره های کوتاه سلولزی می سازند اندوگلوکاناز با شکست زنجیره های سلولز سبب کهاش درجه ی پلیمریزاسیون آن میشود هدف ازاین مطالعه بررسی روند تولید سلولهای مخمر هانسنولاپلیمرفا و اندازه گیری میزان فعالیت آنزیم اندوگلوکاناز ترشح شده توسط این مخمر درمحیط کشت مایع YPD-Glucose 2% است. همچنیندر این تحقیق برای اولین بار از سیستم یوکاریوتی هانسنولا پلیمرفا برای بیان انزیم اندگلوکاناز استفاده شده است این فرایند در یک فرمانتور با ظرفیت ۳ لیتر و میزان ۱ لیتر محیط کشت اولیه و بصورت نیمه پیوسته صورت گرفته است. بیشترین میزان وزن خشک سلول بعد ا زگذشت حدود ۱۲۶ ساعت از فرایند ۳۵٫۶۰g/l بدست آمد و بیشترین میزان فعالیت آنزیمی پس از گذشت ۱۷۴ ساعت از فرایند به ۱۴۹۲۴۶٫۰۲۵u/ml رسید.