سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
آرزو صفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

رشدوگسترش فیزیکی و کالبدی سکونتگاه های روستایی درمناطق مستعدوبویژه درمناطقی که روستاها درفواصل کمی ازیکدیگر قراردارند موضوعی مهم است که درطول زمان و باتوجه به عوامل گوناگون طبیعی و انسانی صورت میپذیرد بررسی نوع و میزان این تغییرات اثار آن و اشکارسازی الگوهای بوجود آمده دراین تغییرات موضوعی است که میتوان ازطریق داده های سنجش ازدور و بهره گیری ازتصاویرماهواره ای حاصله به آن دست یافت پژوهش حاضر به کمک روش توصیفی – تحلیلی و بابهره گیری ازتکنیک پردازش تصاویر ماهواره ای ازنوع بانظارت به تجزیه و تحلیل تصاویر سالهای ۱۳۶۴و۱۳۸۹ سنجنده های TM و ETM ماهواره ی لندست پرداخته و به دنبال یافتن میزان تغییرات و الگوی موجود درتوسعه ی فیزیکی سه سکونتگاه روستایی به نامهای بناور قارقی و کتوک دراستان گلستان است که رشد مداوم آنها درطول سالیان منجر به پیوستگی آنها به یکدیگر و درنهایت ایجادشهری به نام سیمین شهر شده است یافته ها بیانگر آن است که ازسال ۱۳۶۴تاسال ۱۳۸۹ سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه با رشد قابل توجهی روبرو بوده اند بطوریکه وسعتی سه برابری یافته اند این رشد ازلحاظ تاثیر گذاری باعث تغییرکاربری اراضی کشاورزی شده است الگویی که رشد مذکور درطول این مدت نشان میدهد تقریبا متوازن و درهمه جهات بوده است