سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا فراهانی – کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگ

چکیده:

مراحل جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشدی آنها محسوب می شود که اغلب تحت تاثیر تنش های محیطی بویژه تنش شوری قرار می گیرد. به منظور بررسی جوانه زنی دو رقم زراعی گندم تحت تاثیر تنش شوری، آزمایشی به صورت ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار) با سه تکرار انجام ، فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور رقم (توس و زرین) شوری (صفر، ۵۰ شد. از نمک کلرید سدیم برای ایجاد تنش شوری استفاده شد. نتایج آزمایشات نشان داد که ارقام مورد مطالعه از نظر مساحت ریشه تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند. با افزایش سطح شوری مساحت ریشه چه و ساقه چه به طور معنی داری کاهش یافت و ساقه چه درصد جوانه زنی ارقام مورد مطالعه تحت تاثیر شوری قرار نگرفت. مقایسه .(P< حساسیت بیشتری نسبت به ریشه چه نشان داد ( ۰٫۰۵ میانگین صفات نشان دهنده برتری رقم توس از نظر مساحت ریشه چه نسبت به رقم زرین در شرایط تنش شوری بود