سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد حاجی ابوطالبی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
بابک جمشیدی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود فرزین – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تعیین حد شکلدهی و پیشبینی مودهای شکست درفرآیندهای شکل دهی یکی از چالشهای مهم در این زمینه محسوب میگردد. فرآیند کشش عمیق ظروف مستطیلی به دلیل مسیرهای کرنش غیر خطی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از دو مدل آسیب نرم FLD و لمتر ۲ به پیشبینی شروعآسیب و رشد آن در فرایند کشش عمیق ظروف مستطیلی پرداخته شده و حد شکلپذیری ورق نیز تعیین میشود. معیار آسیب لمتر بر مبنای تئوری تنش صفحهای الاستیک- پلاستیک و تئوری کرنش های محدود جهت پیشبینی رشد آسیب در ورقهای نازک فلزی به صورت یک زیربرنامه پیاده سازی شده است. با به کار گیری زیربرنامه فوق در نرمافزار اجزاء محدودABAQUS/Explicit نتایج پیش- بینی شروع و رشد آسیب مدل های آسیب نرم لمتر وFLD در فرایند کشش عمیق ظروف مستطیلی تعیین شده و با یکدیگرمقایسه شدند. مقایسه نتایج نشان میدهد که پیشبینی های هر دو مدل آسیب نرم قابل قبول بوده و بر یکدیگر منطبق می باشند.