سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد سیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرهاد درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
محمد سیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی رشد آتریپلکس کانسنس تاثیر مصرف زئولیت نیتروکسین باکتری محرک رشد و عصاره ی جلبک دریایی آزمایشی درسال ۹۰-۸۹ ازمایشی بهصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل زئولیت درسه سطح Z1=0 ، Z2=500 ، Z3=1000 دریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ باکتری محرک رشد دردو سطح ۰ B1= ، B2=25 میلی لیت ردریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ و هیومیک اسید دردو سطح H1=0 ، ۲= ۱۰ H میلی لیتر دریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ اعمال شد نتایج نشان داد که صفاتی چون ارتفاع بوتهتعداد شاخه دربوته و طول اولین شاخه از سطح خاک تحت تاثیر مصرف سطوح مختلف زئولیت درسطح آماری یک درصد معنی دار شد همچنین دربین سطوح مختلف مصرف کلپاک صفاتی مانند ارتفاع بوته و طول اولین شاخه از سطح خاک درسطح آماری یک ردصد و تعداد شاخه در بوته درسطح پنج درصد معنی دار بود دربین سطوح مختلف مصرف زئولیت بیشترین و کمترین تعدادشاخه در بوته با میانگین های ۴/۹۵ و ۳/۳۹ شاخه به ترتیب مربوط به تیمارهای مصرف ۱۰۰۰گرم و عدم مصرف زئولیت بود.