سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیما قلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی،
پرویز غضنفری – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی.
محمود الماسیان – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال .
نادر جلالی – عضو هیأ ت علمی مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در منابع طبیعی و کشاورزی.

چکیده:

رسوبات پر کننده سدها باعث کاهش عمر مفید آنها شده و در این رابطه مطالعات رسوب شناسی بستررودخانه ها ی ورودی جهت شناسایی منابع تولید رسوب و کاهش آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. گستره مورد بررسی از نظر ساختار زمین شناسی جزو البرز مرکزی بوده و به طور عمده از واحد های سنگی متعلق به دوران دیرینه زیستی، میانه زیستی و نوزیستی تشکیل شده است. مساحت حوضه ۶۸٫۹۷ کیلومتر مربع است. رودخانه هزاربند از رودخانه اصلی حوضه آبخیز ورده است. اندازه ذرات رسوبات بستر به دلیل ورود شاخه های فرعی، ورود ذرات رسوبی به شکل واریزه، فعالیت های تکتونیکی خاص منطقه و تغییرات شیب آبراهه، دارای روند نامنظم است. جورشدگی بیشتر ذرات بد است و نمودار میانگین دارای روند منظمی نمی باشد. کج شدگی بیشتر نمونه ها به صورت منفی و از نظر کشیدگی به صورت پلتی کورتیک هستند. وضعیت خاص زمین شناسی سازند های سست رسوبی حوضه سبب تولید مقدار زیادی رسوب شده است . پیشنهاد می شود ایجاد سازه های گابیونی و با تغییر شرایط هیدرولیک کانالها و کاشت گیاهان میتوان از تولید رسوب و انتقال آن جلوگیری نمود