سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم سرهنگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سروش مدبری – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
سیدرضا موسوی حرمی – دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد ایران
مریم زیبایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مخزن سد لتیان تامین کننده یک سوم اب شرب شهر تهران است. و رودخانه جاجرود که مهمترین آبریز به مخزن سد است، در مسیر تخلیه پسابهای کشتارگاه ها و رستورنها و مراکز نظامی قرار گرفته است. به منظور تعیین وضعیت آلودگی فلزات در رسوبات بستر دریاچه سد لتیان و تعیین ارتباط و نقش رسوبات در جذب عناصر ۸ ایستگاه در دریاچه سد لتیان انتخاب و نمونه برداری از آب و رسوبات سطحی بستر دریاچه به عمل آمد. نمونه ها پس از مراحل آماده سازی، توسط دستگاه ICP-OES برای غلظت عناصر بالقوهسمی تجزیه ژئوشیمیایی و سپس تحلیل آماری شدند. نتایج حاصل از تجزیه ها نشان داد غلظت عناصر بالقوه سمی در نمونه های آب در حد استاندارد EPA و در بیشتر نمونه های رسوب در محدوده معیارهای زیست محیطی کانادا قرار گرفته اند بجز غلظت عناصر سرب و آرسنیک رد فاز رسوب که بر روی گونه های بیولوژیک تاثیر مضر داشتند. با این حال غنی شدگی رسوب نسبت به اب بالاست، بطوری که سرب، مس، روی و آرسنیک، ۱۰۰ هزار بار و کادمیم ۱۰ هزار بار و اهن ۱ میلیون با نسبت به آب غنی شدگی نشان م یدهد که این موضوع م یتواند نشانگر نقش فعال رسوب در زدودن عناصر از آب باشد که البته در اثر هر گونه تغییرات فیزیکوشیمایی محیط ممکن است دوباره به ستون آب باز گردد. همچنین مقادیر عناصر آهن و منگنز و الومینیوم در نمونه های رسوب بالاست بنابراین فازهای کلوییدی اکسی-هیدروکسیهای آهن و منگنز و الومینیوم به عنوان فازهای اصلی انتقال دهنده عناصر به شمار می روند که عمدتا به صورت کلوییدی در محیط رودخانه وجود داشته و در دریاچه سد ته نشین و وارد فاز رسوب می شوند.