سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمر
هادی معاضد – دانشیار دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا برادران – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمر

چکیده:

یکی از فاکتورهای مهم دربحث کنترل کیفیت شیمیایی منابع تا مٔین آب برای مصارف کشاورزی،مسئله رسوبگذاری و خوردندگی آبهاست چرا که وجود هر کدام از این دو مورد نقش بسیار موثری در سیستم شبکه انتقال و توزیع شبکه دارد.شاخص های مختلفی برای بررسی وضعیت رسوبگذاری و خورنده بودن آبها وجود دارد که در این تحقیق از شاخص های اشباع لانژیلرLSI)و پایداری ریزنرRSI) برای بررسی میزان خورندگی و رسوبگذاری آب زیرزمینی شهرستان شوشتر برای مصارف کشاورزی استفاده شده است.منطقه موردمطالعه در مرکز استان خوزستان قرار دارد.با توجه به نتایج بدست آمده،از نظر شاخص لانژیلر آب همه ایستگاهها در تمام سالها تمایل به خوردگی داشته و از نظر شاخص ریزنر شدیدا خورنده هستند لذا برای استفاده از آب زیرزمینی شوشتر جهت مصارف کشاورزی می بایستph آنها اصلاح شود