سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبوبه اشغری – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی-کارشن
محمدحسین آدابی – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

واحدهای کربناته سازند سروک (سنومانین) بخشی از گروه بنگستان است که در میدان نفتی اهواز (چاه اهواز ۶٣ ) دارای ضخامت حدود ٧۶٠ متر می باشد. این سازند با ناپیوستگی هم شیب بر روی سازند آژدمی قرار گرفته و مرز بالایی آن با سازند ایلام به صورت ناپیوستگی فرسایشی می باشد. براساس مطالعات رخساره ای تعداد ١١ میکروفاسیس آه در ۴ کمربند رخساره ای؛ دریای باز، سد، لاگون و پهنه جذر و مدی قرار دارند، شناسایی شده است. مدل رسوبی این نهشته ها، رسوب گذاری در یک رمپ آربناته را نشان می دهد. مطالعه عناصر اصلی و فرعی (Ca,Mg,Mn,Fe,Na,Sr) و ایزوتوپهای اکسیژن و کربن بیانگر این است که کربناتهای سازند سروک دارای ترکیب اولیه آراگونیتی است. تغییرات نسبت Sr/Ca و ایزوتوپ اکسیژن در مقابل Mn نشان می دهد که که سازند سروک تحت تأثیر دیاژنز متئوریک در یک محیط نسبتاً بسته دیاژنتیکی قرار گرفته است. دمای آب دریا در زمان تشکیل کربناتهای سازند سروک با استفاده از سنگین ترین ایزوتوپ اکسیژن با حداقل دگرسانی حدود C 27 محاسبه شده است.