سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
امراله صفری – دکتری چینه و فسیل شناسی
حسین وزیری مقدم – دکتری چینه و فسیل شناسی

چکیده:

دراین مطالعه به منظور شناسایی ریزرخساره ها و تفسیر محیط رسوبگذاری سازند تاربور در۵کیلومتری جنوب غرب سمیرم مورد بررسی قرارگرفته است سازند تاربور درناحیه موردمطالعه با ضخامت ۴۶۲ متر ازسنگهای کربناته و آواری درط مائستریشتین نهشته شده است مرز زیرین سازند تاربور با واحد آماری قرمز رنگ S2 بصورت تدریجی و هم شیب می باشد و مرز بالایی آن با سازند کشکان هم شیب و ناپیوسته به نشانه عدم رسوب گذاری و فرسایش است بررسی های دقیق صحرایی و مقاطع نازک میکروسکوپی منجر به شناسایی ۶ریزرخساره کربناته مربوط به محیطهای تالاب L1-L3 سد B و دریای باز O1-O2 و ۲رخساره آواری مربوط به محیط کم عمقLsh و عمیق دریا Osh شده است محیطهای مذکور بخشی ازیک شلف باز با شیب کم را تشکیل میداده اند.