سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیلوفر ظفرزاده – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سیدرضا موسوی حرمی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
داود جهانی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
احسان غفرانی – کارشناس ارشد شرکت نفت مرکزی

چکیده:

بخش گوری از سازند میشان (میوسن پیشین تا میانی) در میدان سرخون نقش سنگ مخزن را دارد. این بخش به طور عمده از سنگ آهک، سنگ آهک مارنی و مارن تشکیل شده است. به منظور شناساییرخسارهها و ارائه مدل رسوبگذاری این بخش از سازند میشان در میدان گازی سرخون، مقاطع نازکمتعلق به چاه سرخون ١۴ ١٠٠ مقطع) مورد مطالعه قرار گرفت و ۵ رخساره مورد شناسایی قرار گرفت رخسارهها شامل: مادستون سیلتی با آثار زیست آشفتگی- لاگون، گرینستون/پکستون اسکلتی ماسه- ای حاوی جلبک قرمز و دوکفه ای اویستر و اکینودرم – پشت سد به سمت لاگون، پکستون اسکلتیاپرکولینادار حاوی فرمینیفرهای بزرگ عمدتا اپرکولینا، پکستون/وکستون اسکلتی حاوی فرامینیفربنتیک، بریوزوا، جلبک قرمز و اکینودرم، پکستون/وکستون اسکلتی ماسهای،حاوی فرامینیفر، بریوزوا-دریای باز. بر اساس مطالعه میکروفاسیسها، محیط رسوبی این سازند را میتوان به یک پلاتفرم کربناته (رمپ هم- شیب) نسبت داد.