سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مژده پدرام – تهران بزرگراه تهران کرج خروجی ۱۷ بلوارپژوهش پژوهشکده هواشناسی
فاطمه صحراییان –

چکیده:

به منظور بررسی ارتباط رخداد مه با دمای خشک در نقاط مختلف کردستان باتدا زمانهای رخداداین پدیده در طول دوره آماری ۷ ایستگاه همدیدی استان مختوم به سال ۲۰۰۶ به همراه مقدار دمای خشک درهمان ساعت دیدبانی استخراج شده است براین اساس فراوانی نسبی و تجمعی رخداد مه در گستره های دمایی مختلف برای هر ایستگاه تعیین و به صورت هیستوگرام ترسیم شدها ست علاوه براین فراوانی نسبی تجمعی رخداد مه دراین ایستگاه ها بصورت ماهانه و فصلی نیز محاسبه شده اند نتایج نشان یمدهند که به جز ایستگاه قروه که بیشینه فراوانیرخداد مه در آن در گستره دمایی ۶- الی ۸- درجه سلسیوس و به میزان ۷۱ مورد بوده است در سایر ایستگاه ها بیشترین رخداد مه در دماهای بین ۲- تا صفر درجه سلسیوس مشاهده شده است