سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدجعفر ناظم السادات – دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
حبیب اله قائدامینی – کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای علوم جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز
کوکب شاهقلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

نوسانهای مادن – جولیان چهره برتر تغییر پذیری درون فصلی در نواحی گرمسیری می باشد که جاپای بزرگی بر آب و هوای بیشتر پهنه های گرمسیری و فراگرمسیری دارد چگونگی رفتار رخدادهای بارش روزانه بندرعباس همزمان با چیرگی فازهای پدیده MJO در یک دوره ۴۹ ساله ارزیابی شد یافته ها نشان داد که جابجایی فازهای پدیده MJO جاپای معنی داری برنوسانهای بارش دوره سرد سال نوامبر – اوریل دارد همزمان با چیرگی فاز مثبت این پدیده میانگین مقادیر بارش از میانگین درازمدت دوره ۶ ماهه و مارس از میانگین درازمدت این دوره ها کمتر می باشد و احتمال رخداد دوره خشک وجود دارد چیرگی فاز منفی (مثبت) MJO در این دو دوره با بیشتر ( کمتر ) بودن میانگین بارش نسبت به مقادیر درازمدت و افزایش احتمال رخداد دوره تر (خشک) همراه می باشد این در حالی است که در ماه اوریل همزمان با چیرگی فاز منفی و مثبت به ترتیب احتمال رخداد دوران های خشک و تر افزایش می یابد.