سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید باقرزاده خواجه، – استادیار
بهناز نوروزی لامع – کارشناس ارشد

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی راه کارهای تقویت ارتباط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با صنایع کوجک ومتوسط SMEs)مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط قطعات خودرو تبریز) انجام شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتهای کوچک و متوسط قطعات خودرو تبریز میباشد. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان ۱۲۵ شرکت تعیین شده است و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدهاند. برای جمع-آوری دادههای لازم از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه به صورت روایی صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و به تفکیک مولفههای تقویت صنعت و دانشگاه محاسبه شده است.برای تحلیل داده هااز نرم افزارSPSSو برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونt استفاده شده است. نتایج بررسیها نشان میدهد بازنگری در دوره های آموزشی کاربردی رشته های دانشگاهی،برگزاری دوره های مشترک تحقیقاتی و پژوهشی توسط دانشگاه آزاد اسلامی تبریزوصنایع قطعات خودرو تبریز با همکاری متخصصین و کارشناسان فعال، کارگاه های آموزشی مشترک در دانشگاه و در کارخانجات، پذیرش دانشجویان بر اساس نیاز صنایع قطعات خودرو و افزایش سرمایه گذاری صنایع قطعات خودرو تبریز در پژوهش های دانشگاهیان بر تقویت ارتباط بین دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و صنایع قطعات خودرو تبریز تأثیر دارند.