سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصوره ترویجی – دانشجوکارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه گیلان ، عضوباشگاه پژو
هادی حسین نیا – دانشجوی کارشناسی زراعت

چکیده:

مناطق خشک و نیمه خشک حدود ۴۰ درصداراضی جهان را شامل می شود و بالغ بر ۷۰۰ میلیون نفر ازجمعیت دنیا را درخود جای می دهد. که حدود ۶۰ درصد آن در کشورهای درحال توسعه قراردارد، آنچه حائز اهمیت است مداوم بودن خشکسالی می باشد که درصورت طولانی بودن، خسارات بسیار شدیدی را به بخش های کشاورزی و اقتصادی وارد می سازد، با استناد بر اینکه گیاهپزشکی علم مدیریت آفات و بیماری های گیاهی تعریف می شود. لذا هدف این پژوهش روش های جایگزینی عملیات شخم زدن، تغییرفرمولاسیون مصرفی آفتکش ها، تغییرنحوه کاربرد آفتکش و نقش قارچ های مایکوریزا در افزایش مقاومت گیاه به خشکی، به عنوان نقش گیاهپزشکی در کاهش اثرات منفی ناشی ازخشکسالی پرداخته شده است.