سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا پرویزی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
جعفر یعقوبی – استادیار دانشگاه زنجان

چکیده:

با توجه به نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و پیامدهای توسعه‌نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی شهری و غیره موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری گردیده است. با توجه به این ضرورت، هدف مطالعه حاضر بررسی راهکارهای کاربردی توسعه روستایی استان زنجان از دیدگاه کارشناسان صاحب نظر در استان بود. در این پژوهش از روش کیفی دلفی به منظور شناسایی راه کارهای کاربردی توسعه روستایی استان زنجان در سال ۱۳۸۹ استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و اعضای هیأت علمی مرتبط در ادارات دولتی استان و دانشگاه زنجان بودند. تکنیک دلفی تا سه مرحله انجام گردید. بر اساس نتایج تحقیق در مرحله اول ۱۹۴ راهکار توسط کارشناسان به عنوان راه کارهای کاربردی تحقق توسعه روستایی شناسایی گردید. نتایج دسته بندی و اهمیت نسبی هر کدام از راهکارها در مرحله دوم و سوم نشان داد از میان راهکارهای توسعه روستایی مطرح شده در مرحله اول، ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق توسعه صنایع تبدیلی، صنایع دستی داخل روستا، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و حذف واسطه‌گری از طریق ایجاد تعاونی‌های قوی تولید و توزیعی کشاورزی، اختصاص یارانه به کشاورزانی که نحوه کشت آن‌ها مورد تائید کارشناسان قرار گرفته است، روش‌های بهینه آبیاری شامل روش‌های آبیاری تحت فشار و تسهیل و پایدار نمودن روند صادرات محصولات کشاورزی از دیدگاه پاسخگویان مهم‌ترین راه کارهای کاربردی توسعه روستایی در استان زنجان را تشکیل دادند.