سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

الهام افتخاری گل – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
علیقلی حیدری – دکتری ترویج کشاورزی
جواد محمدقلی نیا – دکتری ترویج کشاورزی
کوروش روستا – دکتری ترویج کشاورزی

چکیده:

مسئله محوری تحقیق حاضر بررسی راه کارها و الگوهای ترویج و توسعه تشکلهای تعاونی آموزشگاهی در مقطع راهنمایی و دبیرستان در سطح شهرستانهای استان خراسان جنوبی از دیدگاه مدیران آموزشگاه ها است نوع تحقیق گذشته نگر و کاربردی بوده و به روش توصیفی و همبستگی انجام گرفته است جامعه آماری تحقیق مدیران آموزشگاه های راهنمایی و دبیرستانهای دارای تعاونی فعال در سطح استان را شامل شده و بشکل تمام شماری مورد بررسی قرارگرفته اند روش جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه بوده که به کمک ابزار فیش برداری چک لیست مصاحبه نامه و مشاهده نامه همراه با ضبط صدا و تصویر و پرسشنامه اقدام به جمع آوری اطلاعات شده است. متغیرهای مستقل تحقیق در چند دسته متغیرهای شخصی متغیرهای مرتبط با شرایط تعاون ی های آموزش گاهی و متغیرهای مرتبط موفقیت و عدم موفقیت تعاونی های آموزشگاهی تقسیم بندی شده و متغیر وابسته تحقیق شامل راهکارهایترویج و توسعه تعاونی های آموزشگاهی تعریف شده است.