سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آزاده نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی، گیاهان دارویی ، دانشگاه آزاد ا
محمد رضا کدوری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

توجه به مزیت نسبی فعالیتهای مختلف اقتصادی یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی است . موا د اولیه گیاهی و فراورده های درمانی حاصل از آنها سهم مهمی از بازار دارویی را در بر می گیرند و بدین خاطر دستیابی به راهبردهای شناخته شده کیفی و سیستم های کشاورزی پایدار لازم و ضروری به نظر می رسد سیستم های کشاورزی پایدار سیستم هایی هستند که برای تولید بیشتر در یک مدت زمان طولانی به نهاده هایی کم انرژی و مقادیر کمتری از مواد شیمیایی اتکا داشته باشند. لازمه پایداری در کشاورزی ، اطمینان از درآمد کافی و امنیت غذایی است . به منظور بررسی تأثیر روشهای مختلف حاصلخیز کردن خاک برعملکرد گیاه ترخون در سال ۸۸ تحقیقی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کرمان واقع در کیلومتر ۱۸ جاده کرمان – جوپار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۸ تیمار اجرا گردید . تیمارها شامل مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر و پتاسیم به صورت مخلوط در ۲ سطح ، مقادیر مختلف کود دامی در ۲ سطح ،مخلوطی از کود های شیمیایی فوق و کود دامی در ۳سطح و شاهد در ۳ تکرار اجرا گردید.بارده اسانس، وزن تر و خشک ، عملکرد اقتصادی و بیولوژیک ، و شاخص برداشت و نسبت وزن خشک برگ به گیاه ، مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت .نتایج نشان داد کلیه تیمارها نسبت به تیمار شاهد وضعیت مطلوبتری داشتند .