سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی گیاهان دارویی ، دانشگاه آزاد اس
محمد رضا کدوری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

توجه به مزیت نسبی فعالیتهای مختلف اقتصادی یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی است . موا د اولیه گیاهی و فراورده های درمانی حاصل از آنها سهم مهمی از بازار دارویی را در بر می گیرند و بدین خاطر دستیابی به راهبردهای شناخته شده کیفی و سیستم های کشاورزی پایدار لازم و ضروری به نظر می رسد سیستم های کشاورزی پایدار سیستم هایی هستند که برای تولید بیشتر در یک مدت زمان طولانی به نهاده هایی کم انرژی و مقادیر کمتری از مواد شیمیایی اتکا داشته باشند. لازمه پایداری در کشاورزی ، اطمینان از درآمد کافی و امنیت غذایی است . به منظور بررسی تأثیر روشهای مختلف حاصلخیز کردن خاک برعملکرد گیاه ترخون در سال ۸۸ تحقیقی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کرمان واقع در کیلومتر ۱۸ جاده کرمان جوپار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۸ تیمار اجرا گردید . تیمارها شامل مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر و پتاسیم به صورت مخلوط در ۲ سطح ، مقادیر مختلف کود دامی در ۲ سطح ،مخلوطی از کود های شیمیایی فوق و کود دامی در ۳ سطح و شاهد در ۳ تکرار اجرا گردید.بارده اسان ، وزن تر و خشک ، عملکرد اقتصادی و بیولوژیک ، و شاخص برداشت و نسبت وزن خشک برگ به گیاه ، مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت .نتای نشان داد کلیه تیمارها نسبت به تیمار شاهد وضعیت مطلوبتری داشتند . در مجموع تیمار (فرمول در متن اصلی مقاله) از روش تلفیقی در بین کلیه تیمارها بهترین عملکرد را نشان داد. با توجه به نتای آزمایشات می توان بیان کرد که در روش تیذیه تلفیقی بدلیل استفاده بهینه از عناصر موجود در خاک ، کارایی تولید در اکوسیستم های زراعی بهبود یافته که می تواند برای دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار و توسعه اقتصادی مورد توجه قرارگیرد.