سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم رسول زاده – عضو گروه پژوهشی اقتصاد جهاد دانشگاهی مشهد
ناصر شاهنوشی – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حمیده خاکسارآستانه – عضو هیات علمی گروه اقتصاد جهاد دانشگاهی مشهد
نسرین امینی – کارشناس آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

چکیده:

به دلیل محدودیت منابع آبی در کشور، تلاش در جهت حفاظت از این منبع با ارزش، ضروری است. از آنجا که بخش کشاورزی بیشترین سهم آب مصرفی را به خود اختصاص داده است، لذا انجام مطالعه در خصوص مصرف بهینه آب در این بخش لازم بوده و از طرفی با عنایت به آن که اهمیت جایگاه زنان روستایی در بخش کشاورزی و نقش آنان در توسعه پایدار و عرصه های مختلف، غیر قابل انکار می باشد، ضروری است که به این گروه، در حفاظت از منابع آبی توجه بیشتری شود. در این مطالعه به منظور بررسی نقش زنان روستائی در مصرف اصولی منابع آبی کشاورزی، با استفاده از دو مدل لوجیت مجزا، ابتدا عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در امور مربوط به آبیاری و سپس عوامل موثر بر آموزش آنها جهت آشنایی با روشهای حفاظت از منابع آب، مورد بررسی قرار گرفت. داده های لازم نیز در سال ۱۳۸۷ از طریق تکمیل ۳۰۰ پرسشنامه در جامعه زنان روستایی استان خراسان رضوی و ۳۵ پرسشنامه از کارشناسان جمع آوری شد. نتایج نشان داد زنان روستایی استان خراسان رضوی در امور آبیاری فعالیت چندانی ندارند که مهمترین علل عدم انجام آبیاری توسط آنها عبارت از فرهنگ منطقه، پرمسئولیت و سخت بودن این فعالیت و عدم آشنایی با نحوه انجام آن می باشد. اما به دلیل تاثیر غیرمستقیمی که آنها بر افراد خانواده و اطرافیان خود دارند می بایستی آنها را با روشهای حفاظت از منابع آب کشاورزی آشنا کرد و در نهایت به ارائه راهکارهای مناسب و اجرایی در این خصوص پرداخته شده است