سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

زینب بیک محمدی – کارشناس مدیریت بازرگانی دریا، دانشگاه علوم و فنون در
اصغر رشنودی – عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریای

چکیده:

در این مقاله به بررسی راهکارهای دست یابی به تولید به موقع با استفاده از اصول تجارت الکترونیک پرداخته شده است هدف این مقاله بررسی راهکارهای اجرای مفاهیم تولید به موقع در زنجیره لجستیکی کالا و صنعت حمل و نقل ایران با استفاده از مفاهیم تجارت الکترونیک وb2b می باشد.و نیز ارائه راهکارهایی برای دستیابی به تولید به موقع برای کاهش هزینه ها از جمله هزینه های نگهداری،انبارداری،بیمه،ضایعات،از مدافتادگی و….می باشد.جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارکنان بندر خرمشهر می باشدکه با استفاده از روش نمونه گیری از بین ۱۶۸ نفر ۶۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه گردآوری و روایی آنها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آنه با آلفای کرونباخ ۹۰ /.مورد تایید قرار گرفت برای تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده ازSPSS از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن،آزمون فریدمن،دوجمله ای ونیز همبستگی پیرسون استفاده گردید.و در نهایت مهم ترین عوامل اثر گذار بر تولید به موقع سیستم سنتی تجارت در ایران، فرهنگ عمومی کشور،خریدو فروش اینترنتی، مدیریت انبارداری و خدمات پشتیبانی شناسایی گردیدند