سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهام زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

امروزه توجه به گردشگری در راستای ارتقای پیشرفت اقتصادی و اثرات فرهنگی- اجتماعی هر منطقه و شناساندن ارزش های تاریخی در کنار حفظ و استفاده مناسب از آن، منطقه مهم تشخیص داده شده است. بنابراین هدف ما از انجام این پژوهش بررسی راهکارهای توسعه پایدار گردشگری و شناسایی جاذبه های تاریخی محله مقصودیه و تسهیلات اقامتی موجود در شهر تبریز و شناسایی نیازهای ساختاری کنونی محله مقصودیه در راستای توسعه گردشگری پایدار می باشد. توجه به گردشگری از یک سو به علت ارزشهای اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل اثرات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن مهم بوده و با توجه به اینکه بهره برداری از توان ها وقابلیت های گردشگری در منطقه می تواند زمینه ای پویا و فعال برای توسعه آن فراهم نماید، حایز اهمیت بوده و تحلیل توان ها و قابلیت های مزبورضرورتی ویژه خواهد داشت. براین اساس محله مقصودیه با دارا بودن جاذبه های گردشگری و پتانسل های غنی در زمینه تاریخی، مذهبی، فرهنگی که غالبا یکی از مقاصد مهم گردشگری تبریز محسوب می شود، انتخاب شده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی بوده ودر بررسی های انجام یافته از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و ماتریس سوات استفاده شده است. که ابتدا در مرحله شناسایی جاذبه های گردشگری و پتانسیل های موجود درمحله مقصودیه در مجموع ۲۷ اثر تاریخی شناسایی شد که ۱۷ اثر آن به ثبت ملی رسیده است. فضای های اقامتی شناسایی شده در شهر تبریز ۲۲ مورد می باشد. علاوه بر این ۱۲ مورد مجموعه اقامتی تاریخی در شهر تبریز وجود دارد که به ثبت ملی رسیده است . در مرحله دوم بعد از بررسی و تجزیه و تحلیل محله مقصودیه با استفاده از جدول SWOT نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) شناسایی شده ۲۴ مورد و نقاط فرصت و تهدید (عوامل خارجی) شناسایی شده ۱۸ مورد می باشد. بنابراین با استناد به مهمترین فاکتورهای قوت وضعف شناسایی شده ، درمرحله سوم در جهت برطرف کردن نقاط ضعف و تهدید و افزایش بهره مندی از قوت وفرصت ۳۰ راهبرد ارایه شده است و درانتها نیز با توجه به نیازهای شناخته شده در محله مقصودیه پیشنهادات ساختاری در راستای رسیدن به توسعه گردشگری پایدار، ارایه گردیده است.