سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین کماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بل

چکیده:

شهرداری ها سازمانهای محلی و منتخب مردم هستند و می باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، شهر را اداره نمایند. رشد و گسترش روزافزون شهرنشینی، وظایف شهرداری ها را از جنبه های کمی و کیفی دچار تحول اساسی نموده که این تحول نیاز مالی شهرداری ها را افزایش داده است، لذا شهرداری ها در پی یافتن راهکارهایی اساسی جهت افزایش درآمد و تأمین هزینه ها می باشند. هدف این پژوهش بررسی راهکارهای تأمین مالی شهرداری در شهر سنقر می باشد. این مقاله از نوع کاربردی و به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است بدین صورت که با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS به اولویت بندی چند راهکار مختلف جهت افزایش درآمد شهرداری شهر سنقر می پردازیم. نتایج تحقیق بیانگر آن است که از میان پنج راهکاری که جهت افزایش مالی شهرداری سنقر مورد مطالعه قرار گرفت، راهکارهای طرح ایجاد بازار روز، طرح ایجاد تالار، طرح ایجاد کارخانه کمپوست، طرح ایجاد مراکز فرهنگی – تفریحی و طرح ایجاد مدرسه های غیر انتفاعی، به ترتیب در اولویت های اول تا پنجم قرار گرفته اند.