سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا سهراب جایدری – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
ایرج ملک محمدی – استاددانشگاه تهران
سیدمحمود حسینی – دانشیار دانشگاه تهران کرج

چکیده:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی راهکارهای اموزشی ترویجی مدیریت مصرف بهینه آب برای مقابله با خشکسالی دربین گندمکاران استان ایلام می باشد برمبنای طبقه بندی تحقیقات برحسب هدف تحقیق تحقیق حاضر ازنوع کاربردی به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات ازنوع میدانی و ازنظر امکان کنترل متغیرها از نوع شبه تجربی و علی ارتباطی است جامعه آماری این تحقیق شامل گندمکاران استان ایلام درسال زراعی ۹۰-۸۹ بوده اند که تعداد آنها بالغ بر۴۵ هزار نفر میب اشد حجم نمونه به تعداد ۱۵۰نفر به کمک فرمول کوکران و با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفته است ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه و به منظور بررسی سنجش پایایی پرسشنامه نیز آزمون مقدماتی ازطریق تکمیل ۳۰پرسشنامه به عمل آمد و ضریب کرونباخ آلفا ۸۳درصد محاسبه گردید تجزیه و تحلیل آماری ازطریق نرم افزار v15 SPSS صورت گرفت