سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین فرحی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی- کارشناس توسعه مدیریت و تحول اد
علیرضا فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- کارشناس توسعه مدیریت و تحول ادا

چکیده:

آنچه مسلم است، دنیای قرن بیست و یکم در واقع دنیای استیلای فناوری نوین اطلاعت و دنیای شتابزدگی تاریخ به لحاظ نوین اطلاعت و دنیای شتابزدگی تاریخ به لحاظ تغییرات و تکثرات شتاب آمیز علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود. سیستم های آموزشی در یک جامعه و به تبع آن آموزش کارکنان شرکتهای توزیع برق، قادر نخواهد بود هم چون جزیره ای خود را منفک از دیگر نهادهای اجتماعی، ملی و فعل و انفعالات گسترده ی بین المللی در دهکده ی جهانی بداند، زیرا جامعه ی آموزشی هم به لحاظ تجربه گرایی تاریخی و هم به لحاظ شرایط ویژه ای که قرن بیست و یکم را احاطه خواهند نمود، مطمئناَ مرکز ثقل تغییرات، تحولات و تکثرات قرن بیست و یکم خواهد بود. همیشه جامعه یاطلاعاتی و فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، به عنوان عامل نجات و در عین حال تهدید کننده تلقی شده اند. اگر چه این فناوری ها به هیچ وجه بی طرف و خنثی نیستند، اما باید آنها را همان گونه که هستند، وسلئلی برای کسب اطلاعات و برقراری ارتباط که با ساختارهای موجود جامعه پیوند خورده اند، پذیرفت. در عین حال از آن جا که فرایند تغییر و تحول در ماهیت نهادهای اجتماعی بشری قرار دارد. سیستم های آموزشی نیز در آینده ی نزدیک دستخوش تغییر و تحولات و یا حتی چالش های احتمالی خواهند شد. اما مسأله ی اساسی این است که چه استراتژی هایی را بایستی اتخاذ کرد که نظام های آموزشی و آموزش کارکنان شرکت های توزیع برق در دنیای قرن بیست و یکم دنباله روی صرف نباشد، بلکه هم گام با رشد و پیشرفت بشری به بازسازی و باز آفرینی خود بپردازد. در این مقاله پس از توضیحاتی درباره ی فناوری اطلاعات به نقش و جایگاه آن در آموزش کارکنان توسعه نیافته پرداخته شده و سپس پیشنهادها و راهکارهایی در زمینه ی چگونگی ورود به جامعه اطلاعاتی و شیوه های استفاده از فناوری های اطلاعات پرداخته می شود.