سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – دکتری جغرافیای طبیعی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد
پریسا صفری پور چافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه جغرافیا، همدان، ایران، دانشجو
عبدالرضا امانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه شهرسازی، همدان، ایران، کارشنا

چکیده:

در حال حاضر گردشگری به عنوان یکی از بخش های اصلی تجارت جهانی و رکن اصلی توسعه پایدار می باشد. در این راستا توسعه گردشگری در طبیعت که پاکترین و محبوب ترین بخش صنعت گردشگری است، می تواند به عنوان رویکردی جدید برای همزیستی و بهره وری اقتصادی سبز انسان شهرنشین با طبیعت و جوامع محلی وابسته به آن در نظر گرفته شود. این تحقیق به بررسی پتانسیل ها و محدویت های طبیعت گردی در منطقه جواهردشت شهرستان رودسر پرداخته شده است. هدف اصلی تحقیق نظاممند سازی و تعیین راهبردهای زیست محیطی، همگام با ملاحظات اقتصادی توسعه طبیعت گردی در سیاست ها، برنامه های استانی و منطقه ای در عالی ترین سطوح تصمیم گیریراهبردی با تکیه بر رویکرد تحلیل عوامل راهبردی SWOT) است. یافتههای تحقیق حاضر حاکی از این واقعیت است که منطقه جواهردشت شهرستان رودسر به لحاظ موقیعت جغرافیایی و تعداد آثار تاریخی و باستانی، چشم انداز ها و مناطق بی نظیر طبیعی با شرایط اقلیمی و حیات گیاهی و جانوری گوناگون و کم نظیر، محیا بودن زیر ساخت های اصلی و امکانات خدماتی، ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب ملی و منطقهای گردشگری به ویژه در بخش طبیعت گردی را دارا است مانع اصلی در دستیابی به میزان قابل قبول این ظرفیت، شامل: عدم وجود راهبرد استانی و منطقهای دقیق و قابل دستیای، عدم مدیریت دقیق و علمی و استفاده از مدیریت آزمون و خطا برای استفاده از پتانسیل های موجود، تعدد مدیران و دستگاهای برنامه ریز، نارسایی قوانین موجود در زمینه طبیعت گردی است.