سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فاطمه رزاقی بورخانی – دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی

چکیده:

ارتقا کیفیت آموزش عالی با تدوین استانداردهای کیفیت آموزشی و توجه به ایجاد پارادایم جدید کیفیتی که باعث حرکت از رتبه بندی صوری دانشگاه ها به سمت تولیدنظامی تحت عنوان تضمین کیفیت شد آغاز شده است گسترش کمی دانشگاه ها تنوع وظایف خدمات وسعت عملیاتی و کاهش بودجه دانشگاهی ایجاب می نماید که درابعاد ارتقای کیفی دانشگاهی اقدامی جدی صورت گیرد دراین راستا مبنای تعیین مولفه های ارتقای کیفی اموزش عالی استفاده از نتایج ارزیابی های کیفی درونی و بیرونی دانشگاه هاست این تحقیق که به روش مروری تحلیلی گریزی برمطالعات کیفیتی اموزش عالی داشته است ضمن تشریح ابعاد مکعب کیفیت درنظام آموزش عالی و موانع عمده ارتقا کیفی آموزش عالی برایجاد فضای رقابت خلاقانه درمیان دانشگاه ها معرف پیش آمادگی های جهشی برای ارتقا کیفی آموزشهای دانشگاهی اذعان داشته و برادغام دانشگاه ها و نهایتا ادغام درسطح گروه های اموزشی ایجاد نظام مدیریتی خودگردان متمرکز و مسئولیت پذیر و تبیین منابع مالی جدید درسطح دانشگاه ها به عنوان راهبردهایی جهت ارتقای کیفی دانشگاه ها اشاره دارد