سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا قدس ولی – استاد یار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورز

چکیده:

در این تحقیق راندمان پوس تگیری و اجزای عملیات پوست گیری (راندمان پوست گیری، مغز کامل، مغز شکسته، دانهپوست نشده، نرمه و پوسته) فندقه ی آفتابگردان روغنی سه واریته پروگرس، هایسان ۳۳ و یوروفلور نمونه برداری شده از چهارمکان علی آباد، گلیداغ، کلاله و کالپوش واقع در استان گلستان محاسبه و ارزیابی گردید . نمونه ها به وسیله ی دو غر بال با منافذی به ابعاد ۱۶-۱۴ میلی متر طول و ۲/۷۵ و ۳/۷۵ میلی متر عرض به سه بخش تقسیم شدند . ویژگی های دانه پس از پوس تگیری با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل ۳ ۸ ۳ مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مورد بررسی از نظر تمامی خصوصیات اختلاف معنی دار P< 0/01 نشان دادند. نوع نمونه ت أثیر معنی دار (P< 0/01 روی تمامی اجزای عملیات پوست گیری به جز میزان مغز شکسته داشت در حالی که تأثیر اندازه ی فندقه روی تمامی اجزا معنی دار P<0/01 بود. راندمان پوست گیری تحت تاثیر معنی دار P<0/01 اندازه ی فندقه بود و راندمان پوست گیری دانه های بزرگ نسبت به دانه های کوچک ۲۱/۴ درصد بیشتر بود. پوست گیری دانه های بزرگ با دانسیته پائین تر نسبت به دانه های کوچک با دانسیته بالا تر به دلیل وجود هوای بیشتر در حد فاصل بین مغز و پوسته آسان تر بود. بر اساس نتایج به دست آمده و اثر اندازه ی فندقه روی راندمان پوست گیری، ضرورت دارد نمونه ها قبل از عملیات پوست گیری، درجه بندی و به اندازه ها ی یکسان تقسیم شوند.