سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمهدی سالاری راد – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمدرضا علوی مقدم – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه فاضلابهای نفتی حاصل از فعالیت صنایع مختلف، نقش عمدهای را در آلودگیهای گوناگون محیط زیست ایفا میکنند. بنابراین بررسی روشهای مختلف کاهش آلودگی این فاضلابها از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی راندمان حذف آلاینده های نفتی توسط روش انعقاد و لختهسازی با استفاده از منعقد کننده پلیآلومینیومکلرایدPACl)میباشد. پلیآلومینیومکلراید مادهای پلیمری است که استفاده از آن در سالهای اخیر به علت کارایی بالا، تولید لجن پایین و مقدار مصرف کم به عنوان یک منعقدکننده مناسب در صنعت تصفیه آب و فاضلاب گسترش یافته است. در این تحقیق، آزمایشات جارتست با استفاده از منعقدکننده پلیآلومینیومکلراید بر روی امولسیون گازوئیل در آب با سه غلظت ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۵۰۰ میلیگرم بر لیتر به عنوان فاضلاب نفتی شبیهسازیشده انجام گرفت. همچنین جهت پایدارسازی امولسیون گازوئیل در آب از امولسیفایر Tween80 استفاده گردید. طراحی آزمایشها بر اساس الگوریتم تاگوچی انجام شد. بر این اساس، از طریق تحلیل آماری نتایج بدست آمده، اثر غلظت اولیه امولسیون گازوئیل در آبpH و غلظت منعقدکننده بر حذف کدورت ارزیابی و شرایط بهینه فرآیند تعیین شد